Ngày đăng tin: 26/11/2019

Hiến Chương Nhà Giáo

Lễ tri ân Sư Phụ nhân ngày “Tôn Sư Trọng Đạo”Nhà Giáo VN”


Thời Gian Dẫu Bạc Mái Đầu-Tim Con Vẫn tạc Đậm Câu “ƠN THẦY “20/11


Sự Phụ nhận sự cúng dường hoa của các vị phật tử và cắt bánh kem.Dâng lời tri ân Tôn SưBình luận